S

EPS  

Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS) slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah.
EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu. Zariadenie EPS musí vyhovovať požiadavkám STN 34 2710 a STN 73 0875 a smie sa projektovať a používať až po schválení územne príslušných orgánov požiarnej ochrany.


UPOZORNENIE! Pripojenie požiarneho detektora v prevedení PSN (EZS) do zabezpečovacieho systému je úplne funkčné, ale z pohľadu zákona o požiarnej ochrane, nie je elektrickou požiarnou signalizáciou. Preto sa môže použiť len v objektoch, kde elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS) nepredpisuje zákon, alebo vyhláška.
bluinfo.gif, 1000B