S
Prístupové a dochádzkové systémy 

Kontrola prístupu a dochádzkové systémy

Prístupové systémy zaisťujú ochranu priestorov pred vstupom nepovolaných osôb spolu s presnou evidenciou pohybu po objekte alebo areáli. Elektronická kontrola vstupu zabezpečí registráciu jednotlivých priechodov vrátane otvárania vstupov, ale aj evidenciu pokusov o neoprávnený priechod.
Dochádzkové systémy sú zariadenia pre kontrolu dochádzky osôb. Umožňujú registráciu dochádzkové evidencie, výpočet odpracovanej doby podľa algoritmizácie zadanej užívateľom a tiež otváranie vstupov.
Pri návrhu riešení dochádzkových a prístupových systémov vykonávame samozrejme analýzu prevádzky a potrebné úrovne zabezpečenia. Dokážeme navrhnúť komplexné riešenie v nadväznosti na informačné systémy (personalistika, mzdy), jednoduchú administráciu a obsluhu spolu s dlhodobou spoľahlivosťou a technickou podporou.
bluinfo.gif, 1000B